Plakatkampanje for folkeopplysning.

About This Project

Foretakets inngående studier har konstatert at plakaten er i ferd med å forsvinne som kollektiv informasjonskilde på de fleste offentlige steder. I stedet har den blitt erstattet av store ofte lysende tavler preget av kommersielle og visuelt intetsigende oppslag helt uten kunstnerisk medvirkning.

 

Kilder Foretaket har vært i kontakt med forteller at man ikke lengre fritt kan henge opp plakater, oppslag eller kunngjøringer annet enn på myndighetsgodkjente steder. Overtredelse av disse nye vedtektene medfører en bot på kr. 500.- pr. opphengt plakat.

 

Plakathistorien viser at kommersielle, men også politiske og kulturelle budskap ble formidlet via plakater. Slik har både kunst og kommers fått disponere det umiddelbart kommuniserende gaterommet gjennom plakatkunsten. Tradisjonelt var kunstnerene med på å skape plakatene, og kunne dermed ha kunstnerisk påvirkning på hva som ble vist i allment beferdede områder.

SØKNAD OM MIDLER TIL PLAKATKAMPANJE FRA VEDERLAGSFONDET

Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet
v/Hege Vadstein og Maria Vagle
Mogt.11a
0464 Oslo

 

 

Vederlagsfondet
NBK
Grev Wedels plass 7
0151 Oslo

 

 

 

Søknad om midler til tiltak.

Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet, heretter: Foretaket, søker med dette Vederlagsfondet om 40 000 kr for å kunne gjennomføre Foretakets tiltak: Plakatkampanje for folkeopplysning.

 

”En plakat er et budskap som trykkes på papir og som blir hengt opp slik at andre mennesker kan se det.”

 

Vi vil gjennom produksjon og distribusjon av en plakatserie videreformidle den kunnskap Foretaket har tilegnet seg gjennom arbeidet med sin første 5-årsplan. Tiltaket vil være i tråd med målsettingen for det femte året av planen som er folkeopplysning.

 

Plakatene vil kombinere visuelle og tekstlige elementer. De vil være vakkert utformet, med overraskende fortellinger i en underfundig og underholdende stil. Plakatene skal henges opp på formålstjenlige og allment beferdede steder i Oslo. Valg av monteringssteder skal gjenspeiles i plakatenes uttrykk og utsagn.

 

Foretaket vil gjennom sitt tiltak: Plakatkampanje for folkeopplysning, rette søkelyset mot og uttrykke sin bekymring med hensyn til hvem som får henge opp hvilke budskap og hvor de tillates opphengt.

 

 

Bakgrunn for tiltaket

Foretaket ble opprettet våren 2000, og fastslår i sine statutter at Dets virksomhet skal rette seg mot igangsettende og meningsdannende fenomener.

 

 

Videre står det i statuttene:

”…I århundreder har billedkunsten først vært underkastet kravet om å synliggjøre makten, for senere å måtte dekke markedets etterspørsel etter originale investeringsobjekter. I en kort periode inneklemt mellom to verdenskriger, da makten var opptatt med andre ting og markedet hadde stagnert, var kunsten fri i et unntaksvis glimt (heretter: Glimtet). Foretaket akter med sitt engasjement å tilbakevinne Glimtet, samt å utbre mulighetene Det innebærer. Tiltak må iverksettes straks, ettersom kunsten er i ferd med å forsvinne inn i en hermetisert rolle som alibiprodukt for statlige sjarmoffensiver, eller den blir oppslukt, misbrukt og forvrengt av markedet.”

 

Foretakets nitidige granskninger viser at glimt forekommer kontinuerlig, men at de er flyktige og forsvinnende små. De har lett for å gli unna ethvert forsøk på å gripes og begripes. Ved oppmerksom tilstedeværelse lar de seg oppdage og gjennom iherdig øvelse vil man også kunne fastholde dem over tid slik at de blir tydeligere og kan utvikle seg til et stort, kollektivt og opplysende Glimt.

 

Foretakets inngående studier har konstatert at plakaten er i ferd med å forsvinne som kollektiv informasjonskilde på de fleste offentlige steder. I stedet har den blitt erstattet av store ofte lysende tavler preget av kommersielle og visuelt intetsigende oppslag, helt uten kunstnerisk medvirkning. Kilder Foretaket har vært i kontakt med forteller at man ikke lenger fritt kan henge opp plakater, oppslag eller kunngjøringer annet enn på myndighetsgodkjente steder. Overtredelse av disse nye vedtektene medfører en bot på 500 kr pr. opphengt plakat.

 

Plakathistorien viser at kommersielle, men også politiske og kulturelle budskap ble formidlet via plakater. Slik har både kunst og kommers fått disponere det umiddelbart kommuniserende gaterommet gjennom plakatkunsten. Tradisjonelt var kunstnerne med på å skape plakatene, og kunne dermed påvirke hva som ble vist i allment beferdede områder.

 

 

Beskrivelse av tiltaket

Foretaket vil produsere 10 forskjellige, tofargede plakater i A1-format i et opplag på 20 stk. hver. Plakatene vil formidle den innsikt Foretaket hittil har innhentet gjennom sin utrettelige innbilte sannhetssøkende virksomhet, og ser for seg at de vil inneholde en blanding av tekster fra ulike språkfelt.

 

Vi vil hente inn tekster og begreper fra klassiske maktspråk som politikk, juss og journalistikk, samt forenklede reklameslagord. Vi vil også la oss inspirere av kontaktannonser, triviallitteratur og absurde nyhetsnotiser. Tekstene vil bli kombinert med bilder og statistisk grafikk slik at de utgjør en form for bruksanvisninger som skal tjene til å distrahere og forvirre makten slik at Glimtet kan gjenoppstå.

 

Plakatene vil også bl.a. illustrere Foretakets produkt- og metodeutprøving, og inneholde annonser for Foretakets leteaksjoner og oppfinnelser. Foretaket vil legge stor vekt på å finne formålstjenlige steder for montering av plakatene. Monteringsstedet skal i så stor grad som mulig fungere sammen med plakatens uttrykk og utsagn.

 

Plakatvakter vil bli anbrakt ved plakatene så langt og lenge det lar seg gjøre. Disse vil bli instruert til å forklare hensikten med tiltaket og evt. argumentere mot ileggelse av bøter. Tiltaket vil bli iverksatt i løpet av august og september 2006.

 

 

Hensikten med tiltaket

Ved det nye plakatforbudet mister kunsten den uformelle og mer spontane visningsmuligheten som det offentlige byrommet byr på. Mens kunsten blir tvunget inn i det avklarte og ufarlige gallerirommet, langt vekk fra allmenn ferdsel, får et ensidig og konformt kommersielt uttrykk beherske byens plasser og gater.

 

Foretaket mener at denne tendensen slett ikke tjener til frembringelsen av et nytt Glimt, og vil derfor snarest iverksette sitt tiltak Plakatkampanje for folkeopplysning, der naivtoptimistiske, årvåkenhetsfremkallende oppmuntringsplakater skal virke maktavsporende og fremme tilblivelsen av et nytt kollektivt og opplysende Glimt.

 

 

 

Budsjett
Utgifter

Plakatdesign:                                             20 000 kr
Trykkeriutgifter:                                        52 380 kr
Opphengingshonorar:                             10 000 kr
Plakatvakthonorar:                                   30 000 kr
Bøter (10 x 20 stk. á 500 kr pr. stk.):     10 000 kr
Totalt:                                                        122 380  kr

 

 

Inntekter

Støtte fra Norsk kulturråd:                  40 000 kr
Støtte fra Vederlagsfondet:                 40 000 kr
Egenfinansiering:                                  42 380 kr
Totalt:                                                    122 380 kr

 

 

 

Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet

v/ Maria Vagle og Hege Vadstein

 

Oslo, 31. mars, 2006

 

Vedlegg
2 stk. vitalister

Prosjekt

Plakatkampanje for folkeopplysning

Når

2005-2006

Hva

Tekst og søknadsverk.

Hvem

Hege Vadstein, Maria Vagle

Category

prosjekter