SND

About This Project

Vi har til hensikt å utvikle et firma som skal yte omstillingsbistand til bedrifter som ønsker å forbedre sin evne til verdiskaping, gjennom forandring. Vi vil fortrinnsvis trekke på egne ressurser, men også bruke andre aktører der det viser seg å være nødvendig. På denne måten vil vi fungere som en slags entreprenører og skape vår egen arbeidsplass.

 

Slik vil vi utnytte kunstneres kjernekompetanse, slik at ikke deres dyrebare arbeid kun handler om forgjeves søknadsskriving. Firmakonseptet vil bringe oss på bølgelengde med dagens utvikling. Vi har også latt oss fascinere av bølgene av ny-ord som slår inn over alle områder i samfunnet.

 

For å være språklig på høyde med søknadsbevilger har vi latt oss fascinere av bølgen med nyord som i den senere tid har skyllet inn fra vest, og spredt seg som en virus til alle områder i samfunnslivet. Søknadsteksten er spekket med ord og begreper vi har funnet på SND sine hjemmesider.

tekstbilde
SØKNAD TIL STATENS NÆRINGS- OG DISTRIKTUTVIKLINGSFOND

Statens nærings- og distriktutviklingsfond

Kirkegata 2

Oslo 1

 

 

SØKNADSPROSJEKTET / INVESTERINGSFORMÅL, søknad om midler til etablering av eget firma

Vi har til hensikt å  utvikle et firma som skal yte omstillingsbistand til bedrifter som ønsker å forbedre, gjennom å forandre, sin evne til verdiskaping. Vi vil fortrinnsvis trekke på egne ressurser, men også bruke andre aktører der det viser seg å være nødvendig. På denne måten vil vi fungere som en slags entreprenører. Firmakonseptet vil bringe oss på bølgelengde med dagens utvikling

 

 

Bakgrunn

Med bakgrunn fra kunst og arkitektur har vi kunnskaper innen kunstteori, konseptutvikling, prosjektering, visualisering, ny teknologi (web-design, interaktivitet, sensorstyring, lyd og videoteknikk), materialbruk og formgiving. Dette gir oss en unik kapasitet til å finne nye og overraskende løsninger for bedrifter som står overfor mindre eller større omstillingsprosesser. I tillegg til dette har vi et stort nettverk innen andre kunstskapsfelt som f.eks. film, fjernsyn, teater, litteratur og journalistikk. Dette vil være svært fruktbart når vi skal arbeide med uvanlige krysninger mellom ulike fagfelt

 

Vi lever i en tid der fleksibilitet, elastisitet og ikke minst nytenkning er avgjørende egenskaper for mange bedrifters overlevelsesevne. Nøkkelordet er omstilling. Samfunnet endrer seg, strukturering av bedrifter endrer seg og vår rolle som kunstnere endrer seg.

 

Ved siden av å skape en egen inntektskilde, vil utviklingen av firmakonseptet være motivert av at det gir oss anledning til å bruke vår kompetanse aktivt. På denne måten kan kunstenere delta i et bredere samfunnsengasjement og bidra med sine helt unike kunnskaper på nye og utradisjonelle måter. Vi tror at vi representerer en viktig måte å tenke på, som også kan brukes til annet enn å produsere objekter til museer og gallerier. I tillegg til å skape våre egne arbeidsplasser vil vi gjennom utviklingen av dette firmaet bidra til å øke vår egen kompetanse, og gjøre oss mer konkurransedyktige for et marked med hurtige omskiftninger. Vi kan også høste viktige erfaringer av dem vi som entreprenører trekker inn i samarbeidet for best mulig å imøtekomme våre kunders varierte omstillingsbehov.

 

Ved å gå inn som omstillingspådrivere i bedrifter, kan vi undersøke nye roller for oss som kunstnere og et nytt virkefelt for kunsten. Kunst blir i mange bedrifter, og i mange byggeprosjekter brukt som miljøskapende dekorasjon, nærmest som kakepynt for arkitekturen, delvis motivert av ønsket om å gi bedriften et kulturelt alibi. (Ved å bruke vår kunnskapsbase til omstillingsutvikling vil vi som kunstnere få prøvet ut nye metoder og virkninger.) Vi ønsker  å prøve ut muligheten av å levere kunst i form av et tankesystem eller som en måte å på- virke infrastrukturen i en bedrift i motsetning til mer tradisjonelle og fysiske former for kunstuttrykk.

 

 

Forretningskonsept

Vi ser på vår virksomhet som et todelt konsept:

1.

Tankeblaserte kommunikasjonsstrategier som utarbeides som nett-tjenester med vekt på innhold, der vi fokuserer på bedriftenes intellektuelle og ev. emosjonelle/empatiske kapital. Etter nøye å ha undersøkt og analysert bedriftenes potensiale og behov utarbeider vi handlingsplaner som bedriften selv kan iverksette eller vi bistår med hjelp til å realisere de nødvendige aksjoner. Her tilbyr vi skreddersydde løsninger tilpasset den aktuelle bedriftens omstillingsproblematikk.

2.

Handlingsblaserte aksjoner, gjerne rettet mot bedriftenes egne kunstinvesteringer for å oppøve den nødvendige årvåkenhet som kan være nødvendige for å tåle belastningene som en omstilling ofte kan medføre. Det anbefales at disse aksjonene ledsages av foredrag etterfulgt av diskusjonsgrupper. Vi påtar oss å utføre ev. å organisere disse kunstaksjonene, som vil være et vesentlig ledd i å oppøve bedriftenes omstillingsevne. (Diskusjonsgruppene får bedriftene selv organisere). Vi vil også kunne spille roller (arketypiske) som for eksempel Den vanskelige kunden, Den vrange konsulenten, Den utviklingsfiendtlige sjefen, Den altfor oppofrende ansatte, o.s.v.  Dette for at bedriftene skal kunne trene opp sin evne til nytenkning og elastisitet innenfor kjente og trygge rammer.

 

 

Vurdering av risikofaktorer

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvilke risikofaktorer vi vil stå overfor ved etableringen av en såpass ny forretningsidé. Vi tror mye av utfordringene i en startfase vil være å kartlegge en kundegruppe og å gjøre dem klar over fordelene med de tjenestene vi kan tilby på en slik måte at de innser at de har slitt med et udefinert behov som våre ofte utradisjonelle løsninger kan hjelpe dem til å løse.

 

Fordi våre metoder er nye og for mange ukjente kan vi forutsette at visse vanskeligheter vil oppstå, som for eksempel tradisjonelle bedriftsledere, gamle og forslitte tankesystemer, fastlåste rollemønstre, konservativ ledelse, frykt for forandring, lav risikovillighet, mangel på mot og lite sjanselystenhet. Vi tror likevel ikke dette vil innebære noen betydelig risikofaktor, snarere ser vi det som en spennende utfordring. Det vil også være med på å skape et behov for våre tjenester.

 

 

Bransjeforhold, konkurranse og marked

Behovet for bedriftsutvikling (heretter kalt omstillingsprosess, forkortet til o.p.) er i ferd med å endres. Dette skyldes både den teknologiske utviklingen, ikke minst den veldige informasjonsstrømmen.  I løpet av de siste 30 årene er det produsert mer informasjon i verden enn i de foregående 5000 årene til sammen.

 

Vi er derfor opptatte av å fylle teknologien med et innhold som kan bremse farten, derfor vil vi bl.a. bistå bedriftene med å utvikle internettløsninger der innholdet styrer formen og ikke omvendt. Endringer i den teknologiske utviklingen fører også til endrede holdninger generelt. Tidligere har store deler av konsulenthjelpen vært rekruttert fra økonomiske, juridiske og tekniske disipliner.

 

Vi ser tydelige tegn på at det vokser fram et behov for nettverksbasert konsulentvirksomhet der oppmerksomheten er rettet mot utvidet bransjekrysning (cross-over), og nytenkning. Dette gir personer med filosofisk og kunstneriske bakgrunner nye muligheter til å anvende, investere sin intellektuelle kapital på nye og utfordrende måter.

 

Det er ikke bare bedriftene som står overfor store omstillings-prosesser i tiden som kommer. Det gjør alle grupperinger i samfunnet som er interessert i å bistå i en felles utvikling. Utviklingen og dreiningen av denne bransjen har bare så vidt begynt, vi ser for oss et veldig utvikligspotensiale som vi foreløpig bare aner konturene av.

 

 

Råvarer, kompetanse, kvalitet

Vår kunnskap utgjør våre kompetansfaktorer. Kundene er med på å utvikle vår kunnskap (råvare) og er dermed også en del av råvaren.

Vi representerer oppfinnsomhet, nytenkning, lekelyst og nyteknologisk kunnskapskvalitet.

 

 

Leveringsdyktighet

Vår elastisitet garanterer stor leveringsdyktighet og tilgjengelighet. Ved å bruke internett som en del av leveringsmetoden, blir vi tilgjengelige. Vi sparer kundene for tid,  penger  og utgifter til transport noe som gjør oss særdeles miljøvennlige.

 

 

Pris

Vi har ubegrenset tilgang på vår egen kompetanse og har derfor stor innflytelse på prisutviklingen av våre tjenester. Vi har lave omkostninger og kan derfor levere våre grensesprengende produkter til markedets beste priser. Som kjent for de fleste jobber kunstnere mye for lite penger. Det dreier seg ikke mest om penger, men om å ha det moro.

I pris konkurrerer vi nedad. (Som barne- og dyrearbeidere og kulørt importert arbeidskraft). Vårt intellektuelle surstoff er slettes ikke billig.

 

 

Salg/distribusjon

Mye av tjenesteleveringen og markedsføringen vil foregå via internett, vi vil fungere som en nett-bensinstasjon der man kan fylle tanken med våre varer.

-Mail-informasjon om nettsidene.

-Sider med produktinformasjon + priser.

-Sider man kan kjøpe seg tilgang til: Sider med skreddersydde reelle løsninger

Nettstrukturen legges opp til at man kan trenge dypere inn i vår kompetansebase etter hvor mye man punger ut med.

 

 

Strategi, produkter og kompetanse

 

 

Mål

Vi ønsker å bruke vår kunnskap til å skape en arbeidsplass som sikrer varig læring og en utfordrende utvidelse av kunstnerrollen.

 

Strategi

Ved rimelig og rask levering kan vi dekke et behov som allerede ligger der latent, ja, nærmest som et slumrende potensiale. Behovet: Nye omstillingsstrategier for å sikre økt vekst etterhvert som gamle konsulentvirksomheter har gått ut på dato. I utviklingsfasen for vårt firmakonsept vil vi forsøke å invitere bedrifter til å prøve ut vårt tilbud. Dette kan fungere som markedsføring og gir oss mulighet til å justere firmakonseptet.

 

Framtidsplan

Behovet har funnet sin etterspørsel.

 

 

Vi ser med glede fram til å å ligge et spydhode foran.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Hege Vadstein og Maria Vagle

 

 

Budsjett

Vi trenger masse utstyr, og med det har vi ingen kapasitetsbegrensninger.

Stasjonære + bærbare maskiner med hard- og software for utvikling av lyd- og videoarbeide + interaktivitet og sensorstyring + internettprosjekter.

Server-teknologi (kabler, hub etc.) dekning av utgifter til åpen linje

Lagring (DVD, CD-brenning)

Opptaks- og avspillingsutstyr for lyd + video + scanner

Printer/fax

WAP-telefoner for bærbar, trådløs tilgjengelighet

Kontorleie

Prosjekt

SND

Når

2001

Hva

Tekst-, søknadsprosjekt

Hvem

Hege Vadstein og Maria Vagle

Category

prosjekter